algemene
leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden de Vantast

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 02 januari 2023

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan: 

De Vantast: opdrachtnemer, gevestigd te Nijetrijne, merknaam van “De Vantast” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92472184; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden. 

Klant: de wederpartij van de Vantast. 

Product: de door De Vantast aan de Klant te leveren doe-het-zelf bouwpakketten met handleiding voor (houten) meubelen en overige artikelen voor bus campers, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: wand- en vloerpakket, cabinekast, keukenblok, bed-bank-tafel, plafondkasten, toiletblok, vast bedmeubel, zitjes en elektrabox.

Overeenkomst: De Overeenkomt tussen De Vantast en Klant, inclusief aanvullingen en wijzigingen.

Algemene Voorwaarden: deze Voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Vantast en de Klant alsmede op alle offertes en aanbiedingen die uitgegeven zijn door de Vantast. 
 2. Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts bindend zijn voor de Vantast, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 3. Eventuele door de Klant ingebrachte inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.  

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van De Vantast zijn vrijblijvend.
 2. Prijzen die vermeld staan op de website of middels andere kanelen worden gecommuniceerd kunnen geen rechten aan worden ontleent.
 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer De Vantast na de aanvaarding van het aanbod door de Klant, deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, of indien deze schriftelijke bevestiging uitblijft, wanneer zij start met uitvoering van de Overeenkomst. Het voldoen van de gedeeltelijke of volledige betaling van de factuur wordt beschouwd als de aanvaarding van het aanbod van De Vantast door de Klant.

Artikel 4 Herroepingsrecht & Annulering

 1. De Klant kan de Overeenkomst voor levering te allen tijde annuleren. Voor Zakelijke Klanten en Pakketten op Maat geldt dat de Klant na annulering, maar voordat de productie gestart ten minste 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd is. Vindt de annulering plaats tijdens of na productie, dan geld dat de Klant ten minste 60% van de overeengelkomen prijs verschuldigd is. Daarnaast is de Klant gehouden tot vergoeding van alle kosten die de Vantast reeds ten behoeve van de Overeenkomst gemaakt heeft.
 2. Als particuliere Consument geniet de Klant onder de Wet Koop op Afstand belangrijke rechten bij het kopen van producten op afstand. Deze wet geeft de Consument het recht om een bestelling zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen te retourneren. Let op dat dit alleen van toepassing is op de losse Producten, zoals verlichtingsarmaturen, tafelonderstellen, stopcontacten, die de Vantast los aanbiedt. De bouwpakketten zoals de Vagebond en de Flierefluiter vallen hier niet onder.
 3. Uitzondering maatwerk: Onze bouwpakketten zoals de Vagebond en de Flierefluiter, inclusief wand- en vloerpakketten worden beschouwd als maatwerk. Deze worden op maat volgens de door de Klant aangegeven specificatie gemaakt. Dit zijn dus altijd Pakketten op Maat. Het herroepingsrecht is hier niet op van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Vantast voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.  
 2. De Vantast heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 3. Wanneer De Vantast werkzaamheden uitvoert op locatie bij de Klant, draagt de Klant, tenzij anders overeengekomen, zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant. 
 4. Bij plaatsing van het Product door De Vantast op locatie bij de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor door hem of namens hem door derden uitgevoerd voorbereidend werk. Door De Vantast geleden schade door het niet, of niet juist uitvoeren van deze voorbereidende werkzaamheden komt voor rekening van de Klant 
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en bescheiden waarvan De Vantast heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan De Vantast ter beschikking staan. 
 6. De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van De Vantast.
 7. Onverminderd het in vorige lid van dit artikel gestelde, zal De Vantast de Klant erop wijzen, indien de Klant daarnaar vraagt, wanneer de door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, handleidingen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, of uitvoeringsvoorschriften duidelijk onjuist of ongeschikt zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
 8. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas door De Vantast worden ingepland wanneer de Klant de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan  

Artikel 6. Wijziging Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen De Vantast en de Klant hierover in overleg treden.  
 2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. De Vantast zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn 
 3. De Vantast is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. De Vantast zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.  
 4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie. 
 5. De Vantast is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die De Vantast te verwijten zijn.  
 6. De Vantast is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant.
 7. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is De Vantast bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de Klant. De Klant is in dat geval bevoegd de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 7. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst 

 1. De Vantast zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven leveringstermijnen slechts indicatief van aard en kunnen zij derhalve  nimmer als een fatale termijn beschouwd worden. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Klant derhalve De Vantast schriftelijke in gebreke te stellen en daarbij De Vantast een redelijke termijn te gunnen de Overeenkomst alsnog na te komen.  
 2. Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal De Vantast in overleg treden met de Klant. 
 3. Wanneer De Vantast zorg draagt voor de plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, brengt zij de Klant schriftelijk of mondeling  op de hoogte van de voltooiing hiervan. De Klant wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan De Vantast verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 7 dagen na de kennisgeving van De Vantast dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
 4. Het risico voor het Product gaat over op de Klant bij aflevering. Wanneer De Vantast zorg draagt voor plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, gaat het risico voor het Product over door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst ingevolge het derde lid van dit artikel. 
 5. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont heeft de Klant klachtplicht en moet deze de Vantast binnen 2 maanden op de hoogte stellen van de gebreken en De Vantast de kans geven om gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 6. De Klant wordt verzocht het Product binnen twee weken na leverdatum in ontvangst te nemen. Wanneer de Klant om welke reden dan ook het Product niet op de opgegeven leverdatum en binnen het termijn van twee weken in ontvangst wil of kan nemen, is De Vantast bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het Product, die zij in verband hiermee moet maken aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 8. Prijzen en betaling 

 1. Alle door De Vantast in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien betaling niet binnen de opgegeven termijn plaatsvindt, is de klant direct in verzuim en kan De Vantast aanspraak maken op de wettelijke rente van 1,5% per maand en de buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant het volledige aankoopbedrag te voldoen, voordat de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 9. Garantie 

 1. De Vantast verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het Product die zich binnen 6 maanden na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen. 
 2. Deze verplichting vervalt wanneer: 
 • het gebrek bij (op)levering van het Product reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft; 
 • het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant;
 • zonder toestemming van De Vantast, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Product;
 • het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
 • het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant komt;
 • de Klant De Vantast onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. 
 1. Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant De Vantast zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden schriftelijke op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.  
 2. Wanneer een Product wordt samengesteld uit verschillende delen massief hout of multiplex kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht om herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
 3. De door De Vantast gepresenteerde monsters en stalen waarop de Klant zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het Product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
 4. Hout is een natuurproduct. De gevolgen voor het Product van de aan het hout inherente eigenschappen, zoals uitzetten, krimpen en krom trekken, kunnen, behalve wanneer zij overmatig zijn, niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
 5. De door De Vantast geleverde overige producten worden indien van toepassing besteld aan de hand van een kleurcode dat de klant opgeeft. Kleurafwijkingen zijn als gevolg daarvan mogelijk. Er kunnen ook kleurafwijkingen ontstaan tussen producten die op de site worden genoemd en getoond en het geleverde product.
 6. Het in dit artikel gestelde laat de overige rechten van een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. De Vantast is, behalve de nakoming van de in artikel 9 van deze algemene leveringsvoorwaarden beschreven verplichting, nimmer gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan het Product, het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van het Product of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Iedere aansprakelijkheid van De Vantast is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt gedekt. Verleent de verzekering geen dekking dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs van het product/dienst, althans tot vergoeding van de waarde van dat gedeelte van het product/de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot € 25.000,-.
 3. De leden 1 en 2  van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Vantast.
 4. Wanneer de Klant niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing in het geval van aansprakelijkheid van De Vantast op grond van afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek.  
 5. Het stallen van uw voertuig bij De Vantast, of één van de bedrijven waar werkzaamheden uitgevoerd worden in opdracht van de klant van De Vantast, zowel op het terrein als in een bedrijfsruimte, is volledig voor eigen risico van de klant.
 6. De Vantast levert aan Klanten naast meubels ook producten die gecertificeerd zijn, waarbij de certificaten of testrapporten afgegeven zijn door de RDW, de TÜV of een andere Europese keuringsinstantie. De Vantast kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het RDW keuringsstation waar de camper van de Klant ter keuring aangeboden wordt, deze certificaten of testrapporten niet erkent. De Vantast  kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de keuring en van de beoordeling door het RDW keuringsstation.

Artikel 11. Overmacht 

 1. Wanneer blijkt dat de uitvoering van een Overeenkomst voor De Vantast ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is De Vantast gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. De Vantast brengt de Klant op de hoogte van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Vantast geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom 

 1. De rechten van intellectuele eigendommen op het Product en alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht berusten bij De Vantast. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van De Vantast het Product te verveelvoudigen of de documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken. 
 2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van De Vantast retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 13. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud 

 1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst De Vantast er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan zij zekerheid bedingen. De Vantast is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. 
 2. De eigendom van het Product gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met De Vantast verschuldigd is, heeft voldaan.
 3. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van het Product en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De Vantast heeft voldaan.

Artikel 14. Ontbinding, opschorting 

 1. De Vantast is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:  
 • de Klant in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend;
 • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst De Vantast ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.  
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Vantast op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Vantast de uitvoering van de Overeenkomst  opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op elke Overeenkomst tussen De Vantast en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen De Vantast en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.